Skip to main content

Referat fra generalforsamlingen 2020

Årets generalforsamling blev afholdt på Skovshoved havn i forbindelse med Highlander Cup den 8 august 2020. Og som traditionen byder, blev  generalforsamlingen afholdt i bragende solskin.

Bo bød velkommen, og overlod straks roret til Lars Schrøder, der blev indstillet og straks valgt til dirigent. 

1) Valg af dirigent.
Lars konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 

2) Formandens beretning. 
Derefter fortsatte Bo med formandens beretning. 
Vi er blevet lidt flere aktive sejlere, men også lidt færre medlemmer af klubben. Ikke noget markant skifte, men det er glædeligt at se at der langsomt kommer flere både. Skovshoved er stadig den havn med flest A-Cats, men Lars har fået etableret et lille træningsfællesskab på Gamborg fjord med to belgiske sejlere, der også er medlem af vores danske klub. 
I det regi var der i tidligere i år et træningsstævne på Gamborg Fjord. Det vil vi gerne forsøge at gøre til en tradition, og forhåbentlig udvide med endnu et træningsstævne i efteråret. Gamborg fjord er ideel til A-Cat sejlads. 
Flere medlemmer af A-Cat klubben har brugt det forløbne år på at udvikle foiling.dk, der har til formål at udvikle al foilende sejlads i Danmark. Desværre har DS svært ved at skelne mellem klasse og interessefællesskaber, så da årets tilskud skulle uddeles har DS givet penge til foiling.dk, men ikke til A-cat, med den begrundelse at pengene ville gå til de samme aktiviteter. I praksis er det ikke et store problem for os, da klubbens økonomi er fin. 
Formanden nævnte også, at situationen omkring corona betyder at vi også i 2021 skal regne med at der kan blive problemer i forhold til internationale stævner. Det betyder at vi får behov for flere danske træningsstævner. 
Det er værd at bemærke at KDY lige nu satser voldsomt på foiling, med fokus på Waszp, men det betyder også at KDY i år afholder to stævner, nemlig Highlander Cup i august og Wessel & Vett Cup i september. Begge stævner fortsætter i 2021. 

Beretningen blev godkendt. 

3) Årsregnskab + aktuel konto stand. 
Tom gik videre med regnskabet, og konstaterede at de regnskabet har ligge på hjemmesiden, og ikke giver anledning til kommentarer. Vi er ikke fattige, og saldo på kontoen var dd. 37526,95 kr. Kassereren kommenterede at vi derfor godt kan bruge penge på aktiviteter og grillaften.

Regnskabet blev godkendt. 

4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent. Budgettet er godkendt og kontingentet samme som før
Tom fortsatte med budget og fastsættelse af kontingent. Vi forventer at få et mindre beløb fra DS i 2021 til aktiviteter, men selv uden dette, lider vi ingen nød. Kassereren foreslog uændret kontingent. 

Budget og kontingent blev vedtaget. 

5) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
Der var ikke lagt op til kampvalg, da samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstillede. 
Bo Hasseriis blev genvalgt til formand og Morten  Kohlenberg er næstformand. 

Begge blev valgt. 

6) Valg af kasserer, samt bilagskontrollant. 
Tom Bojland genopstiller som kasserer. 
Vi har brug for nye bilagskontrollanter, og Lars Schrøder og Christian Nygaard blev foreslået.

Alle blev valgt. Dermed er Tom Bojland kasserer, Lars Schrøder bilagskontrollant og Christian Nygaard er bilagskontrollantsuppleant. 

 7) Vedtægter og klasseregler. 
Bo fortsatte kort med at fortælle om de få forslag, der har været internationalt. Der har været en diskussion af brugen af GPS til internationale stævner, men fronterne står, hvor de har stået de seneste år, og der er ingen ændringer på vej. 
Der har også været en diskussion af reglerne for de klassiske både, men ingen større ændringer på vej. 

8) Indkomne forslag. 
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag. 

9) Eventuelt  
Forsamlingen genoptog diskussionen af behovet for træningssamlinger. Christian Nygaard kunne fortælle at et stort planlagt forårsstævne i Aarhus løb ud i sandet. Det blev for omfattende, og der var for mange interessenter, der skulle tages i ed.
I stedet diskuterede vi om ikke man kunne lave et par træningssamlinger/stævner i Gamborg - og Lars Schrøder vil kontakte Middelfart Sejlklub.

Peter Boldsen havde et par kommentarer til Highlander Cup. Han var blevet bedt om at betale for autocamper og trailer, fordi det er havnekontoret, der står for den slags. Fremover skal vi huske at gøre de arrangerende klubber opmærksomme på, at vi gerne ser at vi kan parkere gratis. Det vil være nødvendigt, hvis vi skal kunne tiltrække tyskere fx 

Dirigent rundede mødet af - og takkede for god ro og orden.